ONLINE BUSINESS DIRECTORY OF CALCUTTABusiness Category

Essayist in Kolkata

Must See

Durga Halder

Trio Documentation of Pattrea

Subrata Adhikary

Dulal Krishna Biswas

Tapan Chattopadhyay

Ashim Kumar Chakravorty

Debi Roy

Arup Panti

Dr. Krishna Basu

Subha Basu

Kasinath Das Chakladar

Apurba Dutta

Tridibesh Chaudhury

Sadhan Chattopadhyay

Kausik Bandopadhyay

Bimalendu Chakrabarty

Dr. Sadhana Sarkar

Dhurjati Chanda

Anjana Rej Bhattacharya

Rama Gupta

Santanu Saha

Ramkishore Bhattacharyya

Amal Kar

Uttam Das - (Mahadiganta)

Krishna Saha

Namita Chaudhuri

Shyamal Mukhopadhyay

Parimal Mukhopadhyay

Little Magazine

Ganes Basu

Alok Krishna Chakravarty

Kana Basu Misra

Ardhendu Chakraborty

Dr. Nirendu Hazra

Amit Kumar Chattopadhyay

Ram Narayan Das

Rathin Kar

Gita Mazumder

Subrata Adhikary

Gautam Chandra Chunder

Dr. Nripen Dhar

Manas Majumdar

Qaiser Shameem

Sandip Dutta

Dr. Dilip Kumar Mitra

Sishumela

Samir Roychowdhury

Ashok Roy Chowdhury

Gouranga Sengupta

Dr. Shyamalkanti Chakrabvarti

Anisha Dutta

Biren Saha

Archita Roy Choudhury

Pabitra Sarkar

Jagadindra Mandal

Padmashree Professor Ramaranjan Mukherji

Prof. Santanu Banerjee

Sayed Hasmat Jalal

Bijalpo

Chitra Lahiri

Lotus Publication

Saradindu Saha

Dr. Sudhir Bera

Dr. Chandra Majumdar

Dr. Dipak Chandra

Swapan Bandyopadhyay

Nikunj Bihari Haoladar

Prof. Dr. Saroj Mohan Mitra

Dipali Ray

Ubudash

Anirban Ray

Prof. Pallab Sengupta

Narendra Nath Dasgupta

Murshid A M

Sujit Sarkar

Dr. Santi Sinha

Emon Bhattacharya

Dr. (Prof.) Bhakti Prasad Mallik

Saibal Mitra

Amitabha Chaudhury

Pashupati Prasad Mahato

Dr. Miratun Nahar

Nilkantha Ghosal

Nani Gopal Sikdar

Durga Halder

Mihir Acharya

Durgadas Chattopadhyay

Bodhisatwa Moitreya

Anustup

Ashish Kumar Gayen

Parimal Hembram

Shyamal Sen

Dr. Chittabrata Palit

Dr. M. N. Roy

Beauty Mazumder

Jahar Sen

Esha Dey

Abhijit Sengupta

Enakshi Chattopadhyay

Prof. Shyamadas Bhattacharyya

Satyananda Guha

Jaydip Chakrabarti

Dr. Mushtaque Anjum

Amritendu Mondal

Nilkantha Mukhopadhyay

Moti Nandy

Durgadas Midya & Doli Midya

Bimal Chandra Chattopadhyay

Khokan Basu

Buddhadev Guha

Dibyendu Palit

Partha Pratim Kanjilal

Trio Documentation of Pattrea

Arun Maheshwari

Dulal Kar

Zahir Anwar

Kamalendu Dakshit

Rupak Saha

Raghunath Mitra

Dr. Sudeshna Chakravarti

Dr. Mumtaz Sanghamita


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Zhome | about us | services | contact us | press releases | site map | feedback

 

Site Contents Copyright   2000

DisclaimerCopyright